Sidebar


Oбавештавамо вас да су у Службеном гласнику РС број 60/20 од 24. априла 2020. године, објављени правилници:

– Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту:
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4b8d7b44-4d23-410a-8ab9-f57f2ef375b6&regactid=430313&doctype=reg

– Правилник о дозволи за рад спортских стручњака:
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=cf4a7497-5474-4918-a5b4-066fae7378b0&regactid=430314&doctype=reg

– Правилник о евиденцијама које воде акредитоване високошколске установе и друге организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта:
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=272e865e-ef04-4e75-9ec6-a93b67454c4c&regactid=430315&doctype=reg

1- Закон о спорту

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 16. фебруара 2016. године (види члан 184. Закона).

Постојеће организације у области спорта настављају са радом, у складу са овим законом (види члан 180. Закона).

Постојеће организације у области спорта дужне су да ускладе своју организацију, рад и опште акте са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. Поступак уписа у Регистар започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама прописа по којима је започет. (види члан 181. Закона).

Подзаконски акти предвиђени овим законом донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. Изузетно, подзаконски акти из члана 65. став 7. и члана 120. став 2. овог закона, као и акта из члана 136. став 2. и члана 138. став 2. овог закона донеће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.Национална стратегија развоја спорта донеће се у складу са овим законом најкасније до краја 2018. године.(види члан 182. Закона).

До доношења аката на основу овог закона, примењиваће се акти донети на основу Закон о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 ? др. закон), осим ако су у супротности с овим законом (види члан 183. Закона).

1.1 Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама: 22/2016-26, 83/2017-3А 

1.2 Одлука о образовању Националног савета за спречавање негативних појава у спорту: 79/2017- 64

1.3 Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта: 8/2018-8

1.4 Правилник о стручном спортском испиту: 7/2018-39

1.5 Правилник о раду и делатности полицијских спортских удружења: 111/2017-43

1.6 Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта: 108/2017-33

1.7 Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта: 73/2017-27

1.8 Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности: 42/2017-74

1.9 Правилник о националним евиденцијама у области спорта: 24/2017-44

1.10 Правилник о националној категоризацији спортова: 12/2017-16

1.11 Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији: 95/2016-42, 45/2018-50

Правилник о допунама Правилника о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 45/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 21. јуна 2018. године (види члан 3. Правилника – 45/2018-50).

1.12 Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију: 95/2016-41

1.13 Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта: 64/2016-120

1.14 Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта: 51/2016-3, 95/2016-43, 59/2017-11, 84/2017-54, 44/2018-80

1.15 Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта: 32/2016-36, 44/2018-27 (др. закон)

Даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 44/2018), односно 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе овог правилника, у обрасцу, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника (види члан 160. Закона – 44/2018-27).

1.16 Правилник о националној категоризацији спортских објеката: 103/2013-7

1.17 Правилник о условима за обављање спортских делатности: 63/2013-91

1.18 Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима: 55/2013-51

1.19 Правилник о националној категоризацији спортских стручњака: 25/2013-35

1.20 Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту: 8/2013-112

1.21 Правилник о дозволи за рад спортских стручњака: 7/2013-15

1.22 Правилник о номенклатури спортских занимања и звања: 7/2013-9

1.23 Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама: 124/2012-271

1.24 Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста: 123/2012-68

1.25 Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима: 15/2012-20

1.26 Правилник о надзору над стручним радом у области спорта: 92/2011-40

1.27 Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта: 61/2011-50

1.28 Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора: 61/2011-49, 81/2015-70 (др. правилник)

Правилник престаје да важи у делу којим се уређује службена легитимација даном почетка примене Правилника о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 81/2015), односно 30. априла 2016. године (види члан 4. Правилника – 81/2015-70).

1.29 Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима: 43/2011-48

1.30 Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године: 1/2015-3

2 Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама: 67/2003-1, 101/2005-28 (др. закон), 90/2007-10, 72/2009-53 (др. закон), 111/2009-48, 104/2013-8 (др. закон), 87/2018-23

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 9. јула 2003. године (види члан 25. Закона).

Промењене су висине новчаних казни (види члан 5. Закона – 101/2005-28).

Престао је да важи члан 20. (види члан 189. Закона о изменама и допунама Kривичног законика – 72/2009-53).

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС“, број 111/2009) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 6. јануара 2010. године, а одредбе чл. 5. и 6, члана 14 [нови члан 21. став 1. тач. 4) до 6) и члана 16. (нови члан 23. став 1. тачка 8)) овог закона се примењују од 1. јануара 2011. године (види члан 20. Закона – 111/2009-48).

Престале су да важе одредбе члана 8. ст. 2. и 3, члана 8б и члана 21. став 1. тачка 5. Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС“, бр. 67/03, 101/05, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09), даном ступања на снагу Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 104/2013), односно 5. децембра 2013. године (види члан 90. Закона – 104/2013-8).

Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС“, број 87/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 21. новембра 2018. године (види члан 13. Закона – 87/2018-23).

3 Закон о спречавању допинга у спорту: 111/2014-3

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 23. октобра 2014. године. Одредбе члана 3. став 1. тач. 9) и 10) овог закона примењују се од 1. јануара 2015. године (види члан 45. Закона).

Антидопинг агенција наставља са радом, у складу са овим законом. Антидопинг агенција донеће акте на које је овлашћена овим законом у року од два месеца од дана ступања на снагу овог закона (види члан 43. Закона).

Подзаконска акта, која је као поверени посао донела Антидопинг агенција на основу овлашћења из Закона о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 101/2005), престају да важе 1. јануара 2015. године (види члан 44. Закона).

Постојеће организације у области спорта су дужне да ускладе своју организацију, рад и опште акте са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу. Антидопинг агенција наставља са радом, у складу са овим законом. Антидопинг агенција донеће акте на које је овлашћена овим законом у року од два месеца од дана ступања на снагу овог закона (види члан 43. Закона).

3.1 Статут Антидопинг агенције: 139/2014-104

3.1.1 Одлука о утврђивању висине такси у 2020. години: 17/2019-78

3.1.2 Одлука о утврђивању висине такси у 2019. години: 19/2018-70

3.2 Правилник о Листи забрањених допинг средстава за коње: 17/2019-77

3.3 Правилник о Листи забрањених допинг средстава: 102/2018-173

3.4 Правилник о утврђивању изгледа маркице са знаком „ДОПИНГ ФРЕЕ” и поступку за издавање маркице: 139/2014-103

4 Национална стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године: 63/2013-33

2 Закон о приватном обезбеђењу: 104/2013-8, 42/2015-3, 87/2018-31

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 5. децембра 2013. године (види члан 91. Закона).

Закон о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 87/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 21. новембра 2018. године. Подзаконски акти утврђени овим законом донеће се у року од 12 месеци од дана његовог ступања на снагу. Прописи донети на основу Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 42/15) остају на снази до доношења прописа којим се стављају ван снаге, ако нису у супротности са одредбама овог закона. Сви поступци започети до ступања на снагу овог закона окончаће се применом прописа према којима су започети (види чл. 48, 49. и 50. Закона – 87/2018-31).

2.3 Правилник о програмима и начину обављања стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе: 15/2019-58